Monday, March 10, 2014

Siqondephi Manje?, the translation into Ndebele of Where to Now?, published

Siqondephi Manje? Indatshana zaseZimbabwe is the translation, by Dr Thabisani Ndlovu of Witwatersrand University, into Ndebele of Where to Now? Short Stories from Zimbabwe.
The collection features stories by sixteen writers: Raisedon Baya, NoViolet Bulawayo, Diana Charsley, Mapfumo Clement Chihota, Murenga Joseph Chikowero, John Eppel, Fungai Rufaro Machirori, Barbara Mhangami-Ruwende, Christopher Mlalazi, Mzana Mthimkhulu, Blessing Musariri, Nyevero Muza, Thabisani Ndlovu, Bryony Rheam, Novuyo Rosa Tshuma, Sandisile Tshuma.

The translation was supported by the Open Society Initiative for Southern Africa, and the original publication by the Beit Trust.


Siqondephi Manje? is available in South Africa through Mega Books (http://megabooks.co.za/product/siqondephi-manje-indatshana-zasezimbabwe/) and outside of Africa through the African Books Collective (http://www.africanbookscollective.com/books/siqondephi-manje-indatshana-zasezimbabwe).
It will be launched in Zimbabwe at the end of March 2014, and will be available as an ebook in the near future.

Indatshana eziqoqwe lapha ziyasinda, zizwisa usizi lobuhlungu, kanti zibuye zihlekise. Zonke zithathela kusimo esibi esake saba khona eZimbabwe esaziwa ngokuthi “iminyaka elitshumi eyalahlekayo.” Kwakuyisikhathi sokuphela kwemali amandla lokuqonga kwentengo okungakaze kubonakale; isikhathi sodlame lobudlwangudlwangu; esokutshabalala kwenotho yelizwe kanye lokuphuma kwabantu ngobunengi besiya phephela kwamanye amazwe. Ngemva kwalokho bonke abantu beZimbabwe sebezibuza – Siqondephi Manje? Bonke abalendatshana lapha yizizalwane zeZimbabwe. Noma nje abanye babo beloba bephandle kwelizwe, ugqozi lwabo luphuma khona eZimbabwe, lendatshana zabo zikhuluma ngalo leli lizwe.
Emakhasini alolugwalo uzahlangana lolondindwa onyomuka emjibileni wabanewakhe okumendisa engafuni; umama owendileyo ophunyuka ecaleni lokulala lenye indoda; iqhawe eligqxumukela embizeni enkulu yamasese lifele lapho; imbongi engatholi sikhathi sokuhaya inkondlo yayo. Azipheleli lapho. Zikhona ezinye ezinengi.
Reviews of Where to Now? can be found elsewhere on amabooksbyo.blogspot.com.

No comments:

Post a Comment